Over ons

Privacyverklaring

Lees hier onze privacyverklaring....

Huisreglement

RoBa's dancefactory is in de eerste plaats een dansschool waar iedereen maximaal plezier moet beleven aan het dansen. Om iedereen ten volle te laten genieten van zijn/haar lidmaatschap werd volgend huisreglement opgesteld.

Lees volledig huisreglement....

Huisreglement

Alle dansers en bezoekers dienen zich correct te gedragen en zich gedurende hun verblijf op het terrein van en in de dansschool te houden aan het huisreglement van de dansschool evenals de aanwijzingen, die gegeven worden door het bestuur en/of lesgevers, op te volgen.

Het bestuur van de dansschool is bevoegd personen die zich niet aan de aanwijzingen van de daartoe bevoegde personen houden dan wel anderzijds wangedrag vertonen, uit de dansschool te (laten) verwijderen. Het bestuur van de dansschool is bevoegd om personen die wegens wangedrag uit de dansschool verwijderd zijn, de toegang tot de dansschool te blijven weigeren, ook indien dit gaat om leden die bezig zijn met een danscursus. In dit geval bestaat er geen recht op gehele of gedeeltelijke terugbetaling van het lidgeld.

Elk lid verbindt zich ertoe om geen enkel nadeel te berokkenen aan de medeleden, zowel op moreel, financieel, racistisch of lichamelijk vlak. Indien een lid door zijn/haar gedragingen, woorden, geschriften, daden of handelswijzen andere leden schaadt of de doelstellingen misbruikt, kan hij/zij tijdelijk of blijvend uitgesloten worden. Dit gebeurt na voorafgaandelijke verwittiging en/of na een persoonlijk gesprek met de betrokkene.

U dient rekening te houden met de omwoners door geen geluids- en parkeeroverlast te veroorzaken.

Nieuwe leden mogen (gratis) proefles volgen. Zij zijn echter verplicht zich voor de les bij de lesgever aan te melden en een gegevensfiche in te vullen. Bij een volgende les moet het lidgeld betaald worden voordat er aan de les wordt meegedaan.

U bent pas ingeschreven nadat u een gegevensfiche (via de lesgever of via de website) heeft ingevuld en nadat het lidgeld betaald werd.

Door lid te worden van RoBa’s dancefactory wordt men tevens automatisch lid van Danssport Vlaanderen.

Voor de leden wordt een verzekering (BA en lichamelijke ongevallen) afgesloten via Danssport Vlaanderen. U kunt pas ongeveer 1 week na uw inschrijving een beroep doen op de verzekering. Dit is de tijd die nodig is om uw lidmaatschap administratief te verwerken. De verzekering is van toepassing nadat u een bevestiging van uw lidmaatschap van de dansschool ontvangen heeft.

Iedereen die ingeschreven is en het lidgeld betaald heeft, ontvangt een lidkaart van Danssport Vlaanderen. Uw inschrijving en lidkaart zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

Zich als lid inschrijven betekent dat het huisreglement gekend is en aanvaard.

De leden zijn vrij in hun kledingkeuze. Doch wij adviseren kleding aan te doen, waarin men zich makkelijk kan bewegen. Elke dansdiscipline heeft een eigen kledingadvies. De richtlijnen van de lesgevers in verband met te dragen kledij worden best opgevolgd. Draag dus de juiste kleding behorend bij de les.

Neem geen waardevolle spullen mee naar de danslessen. Het bestuur is niet verantwoordelijk voor uw eigendommen.

U dient uw schoenen bij de binnenkomst (voor het betreden van de danslokalen) om te wisselen voor droge en propere (dans)schoenen. Het is niet toegelaten om met uw schoenen van buiten op de vloeren in de danslokalen te betreden. Deze regel geldt ook als u met de wagen gekomen bent en/of voor de deur wordt afgezet.

Mobiele telefoons, iPods en MP3-spelers dienen tijdens de lessen uitgezet te worden. Indien u vanwege uw werk- of privé-omstandigheden telefonisch bereikbaar moet zijn, dan dient u dit voor de aanvang van de les aan de lesgever te melden.

Geen sieraden, horloges, e.d. tijdens de lessen dragen

Tijdens de lessen is het consumeren van kauwgom voor uw eigen veiligheid niet toegestaan.

In de dansschool geldt een algemeen rookverbod.

Drugs worden niet getolereerd en hebben onmiddellijke schorsing en intrekking van de lidkaart tot gevolg. Het lid wordt onmiddellijk de toegang tot de gebouwen ontzegd.

Het kan voorkomen dat de door u gekozen cursus reeds vol is op het moment dat u zich inschrijft. De dansschool zal u hierover zo spoedig mogelijk informeren, zodat u een ander keuze kunt maken ofwel uw inschrijving, uitsluitend in deze omstandigheden kan annuleren. Enkel onder deze voorwaarde kan lidgeld terugbetaald worden.

De dansschool mag cursussen annuleren, lesdagen en tijden wijzigen als daar een gegronde reden voor is. Bijvoorbeeld bij te weinig inschrijvingen of bij langdurige ziekte. In geval van annulering voor de aanvang van de cursus wordt het betaalde lidgeld volledig terugbetaald. Als de annulering door de dansschool tijdens de cursus plaatsvindt, dan zal eventuele terugbetaling van het lidgeld geschieden naar rato van het aantal nog niet genoten lessen.

Bij cursussen waarbij ten gevolge van te veel inschrijvingen de leden opgedeeld worden in groepen, zal de lesgever de indeling in de groepen bepalen. Bij de aanvang van het dansjaar wordt deze indeling bepaald aan de hand van een indelingsles. In de loop van het jaar zal de lesgever op basis van uw proefles bepalen in welke groep u ingedeeld wordt.

Bij ziekte of afwezigheid van een lesgever zal voor vervanging gezorgd worden. Als dit niet mogelijk is, dan wordt de les afgelast of verplaatst. Indien mogelijk wordt u via een mailbericht, telefonisch of via de website op de hoogte gesteld.

Er vindt in geen geval terugbetaling van het lidgeld plaats. (ook niet bij verhuizing, uiteengaan van partners, langdurige ziekte, ongeval, privé- of werkomstandigheden). Het bestuur kan om sociale of medische redenen, onverplicht, besluiten tot het terugbetalen van lidgeld onder de vorm van een waardebon (die persoonlijk kan gebruikt worden voor het betalen van lidgeld voor een volgend dansseizoen). U dient hiervoor een gemotiveerde aanvraag tot het bestuur te richten.

Indien lessen niet kunnen doorgaan om redenen die van overheidswege worden opgelegd (zoals in geval van pandemie, avondklok, …), om redenen van overmacht of om eender welke redenen buiten de wil van RoBa’s dancefactory om dan worden daarvoor geen lidgelden terugbetaald.

De dansschool is niet aansprakelijk voor schade, vermissing of diefstal van persoonlijke eigendommen in en om de dansschool.

De leden nemen op eigen risico deel aan een dansles/activiteit.

Raadpleeg eerst een huisarts indien uw gezondheid of een zwangerschap beperkingen met zich meebrengt bij uw deelname aan de danslessen

De dansschool is in geen geval verantwoordelijk voor schade, persoonlijk letsel of overlijden ontstaan tijdens of ten gevolge van haar dienstverlening of gebruikmaking van de faciliteiten.

Het bestuur is gerechtigd om, indien noodzakelijk, dit huisreglement te wijzigen en/of aan te vullen. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist het bestuur.

sluit deze pagina

Bestuur

Meer info volgt.

Geschiedenis

Meer info volgt.